Smluvní obchodní podmínky

Smluvní obchodní podmínky vydává společnost Born4Investment s.r.o., se sídlem  Domanovická 2481, Praha 9,  Újezd nad Lesy, PSČ 190 16  IČ: 29057621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , v oddílu C, vložce 163504, jakožto prodávající. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

Objednávka

 1. Kupující může objednat zboží od prodávajícího následujícím způsobem:
  1. vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího na adrese www.zlatoinvesticni.cz,
  2. zašle objednávku faxem, nebo písemnou formou
  3. provede objednávku telefonicky podstatné náležitosti objednávky, jsou následující:
  4. identifikační údaje kupujícího, včetně e-mailu a telefonního čísla;
  5. doručovací adresa, je-li odlišná od údajů dle písmene a);
  6. množství požadovaných kusů investičních slitků, nebo mincí- počet slitků a jejich hmotnost.
  7. cena nákupu stanovenou kupujícím. Pod cenou nákupu se rozumí cena za kterou zboží prodává prodávající.
 2. Kupující po odeslání objednávky obdrží od prodávajícího fakturu . Faktura je vystavena ve výši tzv. garanční zálohy tj. ve výši 10% z celkové ceny za objednané zboží. Garanční zálohou se rozumí částka, která se vypočítává dle ceny nákupu stanovené kupujícím.
 3. Garanční zálohu je možné uhradit bezhotovostně na účet číslo  5480940001/5500 vedený pro platby v Kč i v EUR. Účet je vedený v Raiffeisenbank a.s.,pobočka Lidická 42 15000 Praha 5, případně vložit hotovostně na tento účet v jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s..
 4. Po obdržení objednávky prodávajícím a úhradě garanční zálohy , je tato objednávka považována za akceptovanou prodávajícím. Prodávající nakoupí požadované zboží za cenu nákupu stanovenou kupujícím. Po nákupu zboží za cenu stanovenou kupujícím zašle prodávající fakturu na doplatek kupní ceny.
 5. Kupující uhradí doplatek kupní ceny obratem po obdržení fakturace.
 6. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat , nebo předat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 3 - 6 pracovních dnů od úhrady kupní ceny. V  případě   nepředvídatelných   událostí  se  můžou terminy dodání prodloužit. O  této skutečnosti bude klient informován.  Nebo na základě ujednání se stanoví jiný termín dodání zboží.
 7. Prodávající může odmítnout realizaci objednávky v následujících případech:
  1. pokud byl kupující v minulosti s prodlením s úhradou ceny za odebrané zboží, případně nesplnil jiné podmínky nebo závazky z hlediska odběru odebraného zboží
  2. pokud kupující odmítne potvrdit objednávku po učiněném telefonickém dotazu ze strany prodávajícího,případně odmítne odpovědět na faxový, nebo písemný dotaz
  3. pokud kupující udá nesprávné údaje z hlediska doručovací adresy,případně jiné údaje
 8. Kupující má právo odeslanou objednávku po provedení úhrady garanční zálohy na účet prodávajícího stornovat písemným oznámením zaslaným na e- mailovou adresu prodávajícího. Stornování objednávky je možné do doby, než bude cena objednávky fixována prodávajícím.
 9. Kupující zašle e-mailem informaci, na jaký účet bude v případě storna objednávky zaslána garanční záloha.
 10. Za stornování objednávky před fixací ceny hradí kupující náklady související s převodem garanční zálohy na účet kupujícího.
 11. V případě, že kupující složí garanční zálohu, kupní cena bude prodávajícím fixována, ale kupující neuhradí celou kupní cenu a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky zavazuje se kupující k:
  1. kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši 80% ze složené garanční zálohy. Tato smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z již složené garanční zálohy. Zbylá část garanční zálohy bude kupujícímu vrácena do tří pracovních dnů ode dne storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nezapočítává.Ve smluvní pokutě jsou obsaženy náklady na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu,kurzovní rozdíly,dopravní náklady aj.
  2. Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 54a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací závazné objednávky kupujícího a na náhradu ušlého zisku.tzn. na a stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu,kurzovní rozdíly, dopravní náklady aj.
 12. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.

Cena a garanční záloha

 1. Cena zlata a specifikace investičních slitků je uvedena na adrese www.zlatoinvesticni.cz,
 2. Garanční záloha se následně odečte z celkové částky,kterou má kupující zaplatit,tj. doplatí jen rozdíl mezi celkovou cenou a složenou garanční zálohou.
 3. Garanční záloha je splatná po odeslání objednávky kupujícím a obdržení zálohové faktury s garanční zálohou, přičemž její složení ve prospěch prodávajícího je podmínkou realizace dalších úkonů ze strany prodávajícího směřujících k dodání zboží.
 4. Celková kupní cena bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem - fakturou a bude zahrnovat cenu zboží a cenu případného poštovného, balného a dobírky, případně dalších nákladů,které budou na faktuře specifikovány. Tato celková kupní cena bude snížena o výši složené garanční zálohy.
 5. Úhrada ceny v hotovosti je možná pouze pokud celková cena jedné platby nepřesáhne ekvivalent 15.000,- EUR.
 6. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.

Dodací podmínky

Závěrečná ustanovení

 1. V případě že kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou ,popř e- mailem na adresu petr.vlcek@born4investment.cz.
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, budou využity pouze k účelu naplnění realizace kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn poskytnout tytu údaje třetí osobě pouze pokud to bezprostředně souvisí s realizací objednávky kupujícího (tj. Česká pošta, případně jiní přepravci).
 3. Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, případně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Zákazník Přihlášení

Košík Prázdný košík

Pohyb kurzu EUR / oz

načítám...

Aktuální ceny 1 oz

| $
Zlato 1 485,72
Stříbro 13,33
Palladium 2 030,77
Platina 673,55

2. 4. 2020 18:22

Born4Investment s.r.o., Domanovická 2481, Praha 9, Újezd nad Lesy, PSČ 190 16 | petr.vlcek@born4investment.cz | Tel.: +420 603 418 640
Copyright © 2008 - 2018 EMS Gold Investments, s.r.o.